Polityka prywatności

Informacja na temat Twoich danych osobowych (dotyczy osób fizycznych)
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w związku z otrzymanym zgłoszeniem na szkolenie, informuję, że:
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Kancelaria Prawna, Nieruchomości Ewa Klos-Rychter,
z siedzibą: 53-319 Wrocław, ul. gen. Hallera 25/1, REGON: 020405448, NIP: 8942436345,
e-mail: biuro@eklos.pl, tel. 71 782 75 45,
zwana dalej Kancelarią.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywać się będzie:
-w celu wykonywania usług szkoleniowych.
Okres przechowywania danych osobowych:
Twoje dane osobowe wynikające ze świadczenia usług szkoleniowych będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane ze świadczonymi usługami, czyli przez okres do 6 lat od wykonania zlecenia.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcy danych:
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom – naszym partnerom, wyłącznie na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.
Do Twoich danych osobowych mają dostęp firmy rachunkowe, informatyczne, dostawcy oprogramowania. Wszystkie dane przekazywane są zgodnie z prawem, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię-dzynarodowej.
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też nie będą profilowane.

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
-jeśli przetwarzanie wymagało zgody – prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres mailowy,
-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
-prawo dostępu do Twoich danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych (wykonamy to polecenie, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe).
Podanie Twoich danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług szkoleniowych, w tym również udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie mailowe, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości mailowego skontaktowania się z nami.