Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń

§ 1  Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady udziału w szkoleniach stacjonarnych oraz szkoleniach on-line organizowanych przez firmę Kancelaria Prawna, Klos Nieruchomości Ewa Klos – Rychter.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i są obowiązujące dla wszystkich Osób zgłaszających oraz Uczestników szkolenia.
 3. Udział w szkoleniach wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi szkoleniowej.

§ 2 Słowniczek pojęć

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Organizator – Ewa Klos-Rychter, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Kancelaria Prawna, Klos Nieruchomości Ewa Klos – Rychter, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr 183591; nr NIP 8942436345, REGON 020405448, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hallera 25/1, 53-319 Wrocław, adres mailowy: szkolenia@eklos.pl.
 2. Osoba zgłaszająca – osoba fizyczna, która w imieniu własnym lub firmy, tj. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zgłasza Uczestnika lub Uczestników do udziału w szkoleniu.
 3. Uczestnik – osoba fizyczna zgłoszona do udziału w szkoleniu.
 4. Strona Organizatora – strona dostępna pod adresem: www.szkolenianieruchomosci.pl.
 5. Szkolenie – szkolenie o tematyce wskazanej na stronie Organizatora.
 6. Szkolenie stacjonarne- szkolenie organizowane w sali wykładowej wskazanej przez Organizatora.
 7. Szkolenie on-line – szkolenie, w którym Uczestnik bierze udział korzystając z komputera lub innych środków elektronicznych, poprzez zalogowanie się na platformę internetową wskazaną przez Organizatora.
 8. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dn. 30.05.2014r.).
 9. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3 Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

 1. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie przez Osobę zgłaszającą i przesłanie interaktywnego formularza zgłoszeniowego dostępnego przy każdym szkoleniu na stronie Organizatora lub przesłanie wypełnionego formularza (dostępnego na stronie Organizatora lub przesłanego bezpośrednio przez Organizatora) mailem na adres: szkolenia@eklos.pl oraz dokonanie opłaty za szkolenie.
 2. Po wysłaniu wypełnionego formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu za pośrednictwem strony Organizatora, Osoba zgłaszająca otrzyma automatyczne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. Potwierdzenie udziału w szkoleniu przez Organizatora nastąpi poprzez wysłanie stosownego maila wraz z warunkami płatności (jeśli płatność nie nastąpiła poprzez system dostępny na stronie Organizatora) na adres mailowy wskazany przez Osobę zgłaszającą, maksymalnie do 2 dni roboczych od dnia przesłania przez Osobę zgłaszającą prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.
 3. W przypadku przesłania formularza uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową, potwierdzenie udziału w szkoleniu nastąpi poprzez wysłanie stosownego maila wraz z warunkami płatności na adres mailowy wskazany przez Osobę zgłaszającą, maksymalnie do 2 dni roboczych od dnia przesłania przez Osobę zgłaszającą prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.
 4. W chwili otrzymania przez Osobę zgłaszającą potwierdzenia udziału szkolenia następuje zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu. Stronami umowy uczestnictwa w szkoleniu jest Organizator oraz Osoba zgłaszająca lub firma, w której imieniu działa (wymieniona w danych do faktury). Zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty za szkolenie.
 5. Osoba zgłaszająca, która nie jest jednocześnie uczestnikiem szkolenia, poprzez wysyłanie formularza zgłoszeniowego jednocześnie potwierdza, że jest uprawniona do działania w imieniu firmy dokonującej zgłoszenia, wskazanej w danych do faktury.
 6. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia udziału w szkoleniu przez Organizatora, Osoba zgłaszająca powinna skontaktować się telefonicznie z Organizatorem w celu wyjaśnienia przyczyn.

§ 4 Płatności

  1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z aktualną ofertą zamieszczoną na stronie szkolenianieruchomosci.pl w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie. Osoby zgłaszające mogą korzystać z kodów rabatowych, ustalanych przez Organizatora publicznie lub indywidualnie.
  2. Cena szkolenia stacjonarnego obejmuje:
   • przeprowadzenie szkolenia przez wykładowcę w tematyce i ilości godzin zgodnej z ofertą szkolenia,
   • materiały szkoleniowe przesyłane uczestnikom szkolenia przed terminem szkolenia w formie elektronicznej,
   • certyfikat o ukończeniu szkolenia,
   • przerwy kawowe oraz inne dodatki zgodnie z ofertą szkolenia.
  3. Cena szkolenia on-line obejmuje:
   • przeprowadzenie szkolenia przez wykładowcę w formie on-line w tematyce i ilości godzin zgodnej z ofertą szkolenia,
   • materiały szkoleniowe przesyłane uczestnikom szkolenia przed terminem szkolenia w formie elektronicznej,
   • certyfikat o ukończeniu szkolenia -w zależności od wyboru dokonanego podczas rejestracji– w formie elektronicznej lub papierowej, za dodatkową opłatą. Z uwagi na wysoką jakość wydruku Organizator zaleca wybór opcji Certyfikatu w wersji papierowej
   • inne dodatki zgodnie z ofertą szkolenia.
  4. Cena szkolenia on-line nie obejmuje dostępu do urządzenia i sieci Internet, do których zorganizowania zobowiązany jest każdy z Uczestników we własnym zakresie.
  5. Cena szkolenia stacjonarnego nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
  6. Opłatę za szkolenie należy dokonać przelewem za pośrednictwem systemu płatności dostępnego na stronie Organizatora lub indywidualnie przelewem tradycyjnym na konto Organizatora, po otrzymaniu potwierdzenia udziału szkolenia przez Organizatora i warunków płatności.
  7. Dokonanie płatności jest równoznaczne z jej zaksięgowaniem na rachunku bankowym Organizatora oraz jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w szkoleniu. W przypadku braku płatności Uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w szkoleniu, a rozliczenie nastąpi zgodnie z warunkami rezygnacji.
  8. Faktury lub paragony przekazywane są uczestnikom na zakończenie szkolenia stacjonarnego lub wysyłane drogą mailową po zakończeniu szkolenia on-line.

§ 5 Zasady organizacji szkoleń

   1. Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące szkolenia stacjonarnego, w szczególności dokładne miejsce szkolenia, zostaną przesłane przez Organizatora Uczestnikowi szkolenia w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym najpóźniej do 4 dni przed planowanym terminem szkolenia.
   2. Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące szkolenia on-line, w szczególności link do szkolenia, zostaną przesłane przez Organizatora Uczestnikowi szkolenia w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym najpóźniej na jeden dzień przed planowanym terminem szkolenia.
   3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w przypadku brak wymaganej liczby uczestników szkolenia albo sytuacji losowych niemożliwych do przewidzenia w chwili organizacji szkolenia, takich jak czynniki pogodowe, nagła niedyspozycja wykładowcy, nieprzewidziana niedostępność miejsca szkolenia, siła wyższa.
   4. Informacje o zmianie terminu szkolenia lub odwołaniu szkolenia zostaną przesłane Uczestnikowi szkolenia oraz Osobie zgłaszającej w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
   5. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, dokonana wpłata zostanie w całości zwrócona Osobie zgłaszającej w terminie do 4 dni roboczych od dnia odwołania szkolenia.
   6. W przypadku zmiany terminu szkolenia przez Organizatora, Osoba zgłaszająca będzie uprawniona do:
    • potwierdzenia udziału w szkoleniu w nowym proponowanym terminie. W takim przypadku dokonana wpłata zostanie w całości zaliczona na poczet szkolenia w nowym terminie, albo
    • rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu. W takim przypadku dokonana wpłata zostanie w całości zwrócona Osobie zgłaszającej w terminie do 4 dni roboczych od dnia odwołania szkolenia na konto, z którego dokonano wpłaty.
   7. W przypadku zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia Organizator nie ponosi odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie Osoby zgłaszającej lub Uczestnika szkolenia koszty związane z planowanym uczestnictwem w szkoleniu, w szczególności rezerwację noclegu, zakup biletów w środkach transportu.
   8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, tj. sali konferencyjnej lub obiektu hotelowego, na salę lub obiekt o takim samym lub wyższym standardzie. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany warunków umowy.

§ 6 Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu

   1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić u Organizatora w formie mailowej na adres e-mail szkolenia@eklos.pl. Rezygnacji dokonuje Osoba zgłaszająca. W rezygnacji ze szkolenia należy wskazać:
    • tematykę oraz datę szkolenia,
    • dane Osoby zgłaszającej oraz Uczestników szkolenia wraz ze wskazaniem, których Uczestników szkolenia dotyczy rezygnacja,
    • wyraźne oświadczenie o rezygnacji ze szkolenia
    • konto, na które mają być zwrócone pieniądze.
   2. Za datę rezygnacji uważa się datę wpływu maila na skrzynkę mailową Organizatora.
   3. Zasady rezygnacji przez Osoby zgłaszające, z uwzględnieniem § 7 dotyczącego prawa do odstąpienia od umowy przez konsumentów – rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu w terminie:
    • do 8 dni przed rozpoczęciem szkolenia- jest bez kosztowa i powoduje zwrot przez Organizatora pełnej wpłaconej kwoty do 7 dni roboczych od wpływu rezygnacji,
    • krótszym, niż 8 dni przed szkoleniem stacjonarnym – skutkuje obciążeniem uczestnika kwotą stanowiącą 100% ceny szkolenia,
    • pomiędzy 7-3 dni przed szkoleniem on-line skutkuje obciążeniem uczestnika kwotą stanowiącą 20% ceny szkolenia,
    • krótszym, niż 3 dni przed szkoleniem on-line skutkuje obciążeniem uczestnika kwotą stanowiącą 100% ceny szkolenia.
   4. Brak udziału Uczestnika w szkoleniu bez uprzedniej rezygnacji skutkuje obciążeniem go całością kosztów szkolenia.
   5. W razie nieprzewidzialnych okoliczności dopuszczalna jest ewentualna zmiana Uczestnika szkolenia za zgodą Organizatora. Zmiany Uczestnika można dokonać najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem, w formie mailowej na adres e-mail szkolenia@eklos.pl. W oświadczeniu o zmianie Uczestnika należy wskazać:
    • tematykę oraz datę szkolenia,
    • dane osoby zgłaszającej oraz Uczestników szkolenia wraz ze wskazaniem, których Uczestników szkolenia dotyczy zmiana,
    • dane nowego Uczestnika szkolenia według wymaganych danych z formularza zgłoszeniowego.

§ 7 Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumentów

   1. Z uwagi na fakt, że umowa uczestnictwa w szkoleniu jest umową zawieraną na odległość, stosuje się do niej przepisy Ustawy o konsumentach z dnia 30.05.2014r. (dalej ustawy).
   2. W przypadku, gdy Osobą zgłaszającą jest konsument, jest on uprawniony do odstąpienia od umowy uczestnictwa w szkoleniu w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyn. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Osoba zgłaszająca ma obowiązek poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia, które należy przesłać pocztą na adres Organizatora, albo drogą mailową na adres: szkolenia@eklos.pl, albo złożyć osobiście w siedzibie Organizatora. Osoba zgłaszająca może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy przesłanego przez Organizatora wraz z potwierdzeniem udziału w szkoleniu, jednak nie jest to obowiązkowe.
   3. Prawo odstąpienia od umowy uczestnictwa w szkoleniu nie przysługuje Osobie zgłaszającej będącej konsumentem, jeżeli Organizator przeprowadził szkolenie przed upływem 14 dni przewidzianych na odstąpienie od umowy za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy uczestnictwa w szkoleniu.
   4. Jeżeli Osoba zgłaszająca będąca konsumentem wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po wyraźnym zażądaniu przez nią wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a przed przeprowadzeniem szkolenia, wówczas ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od takiej umowy.

§ 8 Prawa autorskie

   1. Wszystkie programy szkoleń, wszelkie materiały szkoleniowe oraz prezentacje związne szkoleniami organizowanymi przez Organizatora chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.
   2. Uczestnicy szkolenia nie są uprawnieni do nagrywania szkoleń (poprzez utrwalanie głosu lub/oraz obrazu), ani ich rozpowszechniania.

§ 9 Reklamacje

 1. Uczestnik szkolenia ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej usługi szkoleniowej.
 2. Reklamacje przyjmowane są w formie mailowej na adres e-mail szkolenia@eklos.pl. lub w formie pisemnej na adres Organizatora, w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia szkolenia.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  • tematykę oraz datę szkolenia,
  • dane Osoby zgłaszającej oraz Uczestników szkolenia wraz ze wskazaniem, których Uczestników szkolenia dotyczy zmiana,
  • szczegółowy opis zgłaszanych zastrzeżeń do szkolenia;
  • ewentualne żądanie związane z reklamacją.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od dnia wypływu zgłoszenia reklamacyjnego na adres szkolenia@eklos.pl.
 5. Czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu w skomplikowanych przypadkach, wymagających zgłaszania dalszych reklamacji, na przykład do firm cateringowych lub obiektów hotelowych.
 6. W przypadku, gdy Osobą zgłaszającą jest konsument, reklamacje będą rozpatrywane z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów.


§ 10 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Osób zgłaszających Uczestników jest Organizator.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie:
  • w celu wykonania umowy uczestnictwa w szkoleniu,
  • w celu prowadzenia rachunkowości, co jest realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora,
  • w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora,
  • w celach marketingowych Organizatora, co jest realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (marketing bezpośredni), jak również na podstawie uzyskanej zgody;
  • w celu umożliwienia przesyłania ofert handlowych na adres e-mail lub za pośrednictwem sms- na podstawie uzyskanej zgody;
  • w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze, w tym wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 723).
 3. Okres przechowywania danych osobowych:
  • dane osobowe wynikające z umowy uczestnictwa w szkoleniu będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli maksymalnie przez 6 lat od wygaśnięcia umowy uczestnictwa w szkoleniu;
  • dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania;
  • dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta;
  • dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze będą przetwarzane przez ustawowe okresy wymagane do ich przechowywania.
 4. Osobom zgłaszającym oraz uczestnikom szkolenia przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Do danych osobowych mają dostęp firmy rachunkowe, informatyczne, dostawcy oprogramowania. Wszystkie dane przekazywane będą zgodnie z prawem, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też nie będą profilowane.
 8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • jeśli przetwarzanie wymagało zgody – prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres Organizatora lub adres mailowy: szkolenia@eklos.pl;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,
  • prawo dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych.
 9. Podanie przez danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy uczestnictwa w szkoleniu, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia powyższej umowy.


§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2023r.
 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, co zostanie opublikowane na stronie www.kancelaria-prawna.wroclaw.pl/szkolenia/.